تیم مدیریت

 

مهندس حامد اصغری

جناب آقای مهندس حامد اصغری
مدیرعامل و عضو هیات مدیره

حامد اصغری دانش آموخته دانشگاههای امیرکبیر و علم و صنعت در مقطع کارشناسی ارشد در رشته مهندسی مواد می‌باشد.

 

مصطفی طهماسبی

جناب آقای مصطفی طهماسبی

معاونت امور مالی